ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VINAŘSTVÍ PŘÍTLUKY S.R.O.

KONTAKT
Vinařství Přítluky s.r.o.
IČ 29226040
e-mail: obchod@vinarstvipritluky.cz
tel: +420 605 366 215
Kont.osoba: Ing. Petr Kružík

Ochrana osobních údajů odpovídá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. GDPR.

UCHOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH
Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.

ÚČEL POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky.

Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, TAK aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Data o Vašem nákupu, tedy objednávky, rezervace služeb, objednávky dárkových poukazů a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).

Vystavené faktury musíme ze zákona uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: obchod@vinarstvipritluky.cz. Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ K PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Každý zákazník má ”Právo požadovat přístup k osobním údajům” – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
Každý zákazník má ”Právo na opravu” – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
Každý zákazník má ”Právo být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
Každý zákazník má ”Právo na omezení zpracování” – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
Každý zákazník má ”Právo na přenositelnost údajů” – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.
Každý zákazník má ”Právo podat stížnost” – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na tomto odkazu zde).

BEZPEČNOST ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ
Veškeré Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Záznam o činnostech zpracování kamerovým systémem ve Vinařství Přítluky a ve vinotékách.